kennisbank artikel

Warmtenetten hebben wel degelijk invloed op temperatuur leidingwater

Hoe moeten branchepartners hierop inspelen? Met het TKI ENGINE-project is de kennis vergroot over warmteoverdracht tussen bodem, drinkwater en warmtenetten. “De branche is nu aan zet om hier over na te denken” volgens hoofdonderzoeker dr. ir. Mirjam Blokker van KWR. Graag vertelt ze over het ond...
kennisbank artikel

Nationale watertransitie: oproep voor versnelling

De Unie van Waterschappen en Vewin roept het nieuwe kabinet op tot een nationale watertransitie. Een robuust watersysteem is volgens hen hard nodig om de nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.
kennisbank artikel

Akkoord over inhoud vernieuwing Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement heeft 15 december een akkoord bereikt over de Drinkwaterrichtlijn en een resolutie aangenomen die eist dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) correct wordt uitgevoerd. Hierbij geldt nog wel een omzettingstermijn van twee jaar, daarna zijn de nieuwe regels van de Drinkwaterrichtlijn...
kennisbank artikel

Rethink Plastics video zet mensen aan het denken

Welke functie heeft kunststof in ons dagelijks leven? Rethink Plastics heeft een video gepubliceerd die je aan het denken zet. Wat is de waarde van plastic?
kennisbank artikel

Teppfa position paper EMG testing

Teppfa, de Europese koepel van de kunststof leidingindustrie, heeft een positie vastgesteld m.b.t. de in de Europese Norm EN 16 421 opgenomen testmethodes voor het vaststellen van EMG (Enhanced Microbiological Growth), met daarbij een sterke voorkeur voor de Duitse Volumetric Method (VM, ook wel aan...
kennisbank artikel

Dankzij kunststof leidingen laag lekverlies in Nederland

‘Suspiciously low’. Andere woorden had het Engelse instituut Ofwat er niet voor nadat ze in 2001 het lekverlies in Nederland had vergeleken met dat in andere landen. Over zulke verdachtmakingen doen we niet moeilijk. Sterker nog, we zijn er best wel trots op. 10 tot 30 procent lekverlies in land...
kennisbank artikel

Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD)

Dit document is opgesteld door de werkgroep Interpretatie Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD) van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Met als doel duidelijkheid te verschaffen over hoe de verschillende regels op het gebied van de zorgplichten en (alte...
kennisbank artikel

Wet en regelgeving Legionellapreventie

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater en warm tapwater. In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen en werkbladen zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwat...
kennisbank artikel

KIWA over materiaalonafhankelijke legionellapreventie

De aard van het waterleidingmateriaal heeft geen invloed op de groei van Legionella zolang men zich houdt aan correct thermisch beheer: koudwatertemperatuur beneden 25°C, warmwatertemperatuur boven 60°C en geen stagnatie of dode leidingstukken in het leidingsysteem. In die situatie is het voor ins...