Wet en regelgeving Legionellapreventie

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater
en warm tapwater. In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen en
werkbladen zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en
gezond drinkwater uit de kraan komt en dat het openbare drinkwaternet niet verontreinigd raakt.

Wet- en regelgeving Legionellapreventie in drink- en warmtapwater

De Nederlandse wet- en regelgeving voor legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, is vastgelegd in:

 • de Drinkwaterwet (2009);
 • het Drinkwaterbesluit (2011): een Algemene Maatregel van Bestuur gebaseerd op de Drinkwaterwet;
 • de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (2011): een ministeriële regeling gebaseerd op de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit.

Deze wetgeving vervangt de Waterleidingwet en de daarop gebaseerde regelgeving, zoals het Waterleidingbesluit. De herziene wet- en regelgeving is op 1 juli 2011 in werking getreden.

Legionellapreventie

Legionellapreventie heeft alles te maken met de zorg voor een goede kwaliteit van het drinkwater en warm tapwater. In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen en werkbladen zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwater uit de kraan komt en dat het openbare drinkwaternet niet verontreinigd raakt.

Aanleiding voor dit informatieblad is de op 1 juli 2011 herziene drinkwaterregelgeving, inclusief de voor legionellapreventie relevante bepalingen. Veel marktpartijen ervaren deze regelgeving, ook na herziening, als complex. Er zijn vooral onduidelijkheden rond:

 •  de verantwoordelijkheden van eigenaren c.q. exploitanten van collectieve leidingwaterinstallaties;
 • de toepassing van alternatieve beheerstechniekenen;
 • de opsplitsing in componenten van leidingwaterinstallaties bij de legionella-risicoanalyse.

Dit informatieblad verschaft meer duidelijkheid rond deze punten en draagt daarmee bij aan een meer eenduidige uitleg van de regels. Het informatieblad is tot stand gekomen op basis van een uitgebreidere publicatie, welke recent is opgesteld op initiatief van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Dit basisdocument is te downloaden via www.isso.nl In het basisdocument:

 • is uitgebreid beschreven wie met betrekking tot collectieve leidingwaterinstallaties primair verantwoordelijk is voor de uitvoering en naleving van de drinkwaterregelgeving;
 • zijn de zorgplichten in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit, die een relatie hebben met legionellapreventie, artikelsgewijs toegelicht inclusief de verwijzingsstructuur;
 • is ingegaan op verontreinigingen door gebruik van leidingmaterialen; – is beschreven dat voor een lagere warmwatertemperatuur dan 60 ˚C in combinatie met de toepassing van een fysische techniek, formeel een gelijkwaardigheidsverklaring volgens het Bouwbesluit van toepassing is.
Titel
Wet- en regelgeving Legionellapreventie in drink- en warmtapwater
Subtitel
Uitleg over zorgplicht, alternatieve technieken en risico-analyse
Publicatie datum
maart 2013
In opdracht van
Ministerie van Infrastructuur en Milieu & ISSO - Kennisinstituut voor de installatiesector
Aantal pagina's
16
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Bijlagen

 • wet-en-regelgeving-legionellapreventielowres.pdf (402.46kB)
 • interpretatiedocument-iwr-lpd-v-05-7-(5).pdf (639.20kB)