Radicale stappen nodig richting circulaire economie

In een circulaire economie vormt het afval de nieuwe grondstof. Hoewel Nederland al enige tijd grote stappen zet om haar doelstellingen in 2050 te behalen, zijn er ook signalen dat radicale stappen nodig zijn. Nu heeft de branchevereniging van publieke gemeentelijke afvalbedrijven, hun gemeentelijke aandeelhouders, en opdrachtgevers een brief geschreven aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet om 7 radicale stappen te zetten richting een circulaire economie.

Circulaire economie in 2050

De Nederlandse Overheid heeft de ambitie om in 2030 50 procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen. In 2050 is het doel om een 100 procent circulaire economie te hebben. Door verschillende partijen is al geroepen dat er meer actie nodig is om in 2050 deze stappen te behalen. Een belangrijk onderdeel richting een circulaire economie is het gebruik van recyclaat. Door het Transitieteam werd al genoemd dat de overheid een actievere rol moet spelen om de initiatieven te ondersteunen door goede afstemming tussen industrie en overheid te bewerkstelligen.

Radicale stappen nodig voor circulaire economie

Hoewel Nederland belangrijke stappen zet richting Nederland circulair in 2050, zijn al enige tijd signalen dat er meer actie nodig is om deze ambities te behalen. Ook de branchevereniging van publieke gemeentelijke afvalbedrijven laat horen dat er actie nodig is vanuit de overheid. “Een circulaire economie komt alleen dichterbij als Den Haag en Brussel de regie nemen over huishoudelijk afval en grondstoffen ketens. Afwachten of de markt zelf haar verantwoordelijkheid neemt is wat de NVRD betreft een gepasseerd station”, aldus de branchevereniging van publieke gemeentelijke afvalbedrijven, hun gemeentelijke aandeelhouders, en opdrachtgevers in een brief aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. 

De branchevereniging noemt dat alleen bij radicale stappen en volledige ketensamenwerking een circulaire economie kan worden gecreëerd. Om een echte ketenaanpak te creëren worden er zeven aanbevelingen gedaan. Hieronder zijn de aanbevelingen kort benoemd.

  1. Ontwerp circulaire minimum standaarden voor producten en verpakkingen die nieuw op de markt komen. Een circulaire economie begint ermee dat nieuwe producten minimaal volledig te recyclen zijn, anders is het dweilen met de kraan open. Hiervoor zijn Europese minimum-standaarden nodig. 
  2. Het is van belang dat er minder grondstoffen worden gebruikt bij het ontwerp, de productie en de distributie van producten en verpakkingen. 
  3. Stimuleer reparatie en hergebruik van producten.
  4. Het scheiden van grondstoffen is van belang, maar zet ook in op de kwaliteit van gescheiden grondstoffenstromen. Dit kan door in alle stappen van de grondstof ketens (van ontwerp tot recycling) de zuiverheid en zo hoogwaardig mogelijke recyclebaarheid als randvoorwaarden mee te nemen.
  5. Voorkom het verbranden van recyclebare stromen
  6. Beloon het gebruik van hergebruikt materiaal en recyclaat. 
  7. Recycling Cijfers moeten eenduidig, verifieerbaar en vergelijkbaar zijn

 

Conceptnorm voor circulaire economie gereed

Een van de zeven bovenstaande stappen van hierboven gaat om het meetbaar maken van recycling cijfers. Deze vraag naar een maatstaf en norm is al vaker door betrokkenen genoemd. Als reactie op deze vraag werd onlangs door experts uit meer dan 50 landen de eerste conceptnorm voor de nieuwe ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’ ontwikkeld. Deze conceptnorm biedt organisaties richtlijnen voor het meten en beoordelen van circulariteit. Met deze conceptnorm wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijke basis voor circulaire initiatieven en worden meetmethoden gelijkgesteld, zodat inzichtelijk gemaakt wordt hoe circulariteit is bepaald. Op deze manier kunnen organisaties en overheden effectiever sturen op circulariteit.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief