Nieuwe kansen voor chemische recycling?

Met de circulaire economie op komst wordt nog nadrukkelijker dan in het verleden gekeken naar de mogelijkheden om te recyclen. Naast mechanische recycling, dat bij kunststof leidingen al veelvuldig wordt toegepast, groeit ook de aandacht voor chemische recycling. Zo komt in september het Chemical Recycling Forum bij elkaar.

Chemische recycling in een stroomversnelling

Europa wil klimaatneutraal en zet daarom volop in op circulariteit. Chemische recycling is daardoor steeds meer in opkomst. Chemisch recyclen is een innovatieve verwerkingstechniek voor plastics, biomassa, gemengde stromen en huishoudelijk afval. Er zijn al veel bedrijven die zich bezighouden met zowel biomassa als afvalplastic. Netwerken om keten-samenwerkingen te realiseren en kennis te delen zijn hierbij belangrijk.

Chemical Recycling Europa is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Het is een samenwerkingsverband van Europese bedrijven, gespecialiseerd in chemische recycling. Daarbij hebben de aangesloten bedrijven één doel: de kringloop sluiten voor de kunststofindustrie. Dit samenwerkingsverband helpt bedrijven en biedt een mogelijkheid voor het verkennen van innovatieve benaderingen om kunststof te recyclen. Ook voor kunststof leidingen biedt dit interessante kansen.

Kunststof recyclen

Met het oog op de circulaire economie is het duidelijk dat de toekomst vooral samenhangt met het sluiten van de kringloop. We kunnen niet zonder kunststoffen, maar de grondstoffen moeten binnen een gesloten systeem worden gehouden en steeds opnieuw worden benut. Het optimaliseren van recyclingtechnieken is daarom erg belangrijk. Kunststof leidingsystemen hebben een levensduur van 100 jaar. Na deze 100 jaar kunnen ze gerecycled worden. Hoe gebeurt dat? 

De BIS

Om kunststof leidingen te recyclen is sinds 1991 het Buizen Inzamel Systeem (BIS) ontstaan. Kunststof buizen zijn volledig recyclebaar en goed geschikt voor herverwerking in nieuwe producten. Het BIS is qua inzamel mogelijkheden zeer gedifferentieerd; voor elke stroom en elk volume is er een mogelijkheid. 

Hard en zacht plastic

Er zijn verschillen tussen hard en zacht plastic. Harde kunststoffen worden onder andere gebruikt voor het maken van leidingen. Bij harde kunststoffen wordt geen gebruik gemaakt van weekmakers. Daarnaast zijn harde kunststoffen, zeker ook kunststof leidingen, eenvoudig mechanisch te recyclen. Dit gebeurt dus ook al op grote schaal, onder andere via de BIS.

Toegevoegde waarde chemische recycling

Dit betekent niet dat chemische recycling geen toegevoegde waarde heeft. Zo kan het behulpzaam zijn om de kwaliteit van recyclaat te verbeteren of bij het scheiden van stoffen. Zo werden in het verleden stoffen toegepast, die nu niet meer worden gebruikt, bijvoorbeeld als stabilisator. Deze stoffen vinden we nog wel terug in oude leidingen die worden gerecycled. Met behulp van chemische recycling wordt geprobeerd deze stoffen te scheiden. Om dit proces te optimaliseren lopen verschillende pilots en initiatieven.

Chemische recycling pijlers NL

De Nederlandse overheid heeft in 2021 de ambitie uitgesproken dat in 2030 10 procent van de binnenlandse kunststofproductie vervangen wordt door recyclaat uit chemische recycling. En ook in het nieuwe klimaatpakket dat het kabinet dit jaar presenteerde wordt chemische recycling als belangrijke oplossing gezien. Voor de toepassing van chemische recycling is een Roadmap geschreven die zich richt op drie pijlers: 

Pijler A: ambitie en potentie van chemische recycling

De kunststofindustrie zet in op het verder sluiten van de materiaalketens. Dit sluiten van de keten dient op verschillende manieren te gebeuren; via mechanische en chemische recycling, inzet van bioplastics en in de toekomst wellicht door koolstofatomen uit CO2.

Pijler B: sourcing van feedstock kunststofafval 

In Nederland is er sprake van volumes kunststofafval die niet gerecycled worden. Oorzaken liggen bij lage opbrengsten van het recyclaat, de kosten van inzameling en sortering en de lage kwaliteit van het kunststof materiaal door de samenstelling en vervuiling. Hierdoor is de huidige business case voor recycling kunststof niet positief. Deze oorzaken moeten zo veel mogelijk worden weggenomen.

Pijler C: ondersteunend circulair beleid 

Op Europees en internationaal niveau zijn de afgelopen jaren specifieke doelstellingen geformuleerd voor kunststofrecycling. Het bedrijfsleven heeft zich in het Plastic Pact gecommitteerd aan ambities omtrent kunststof recycling. Belangrijke onderdelen zijn: 

  • EU strategy plastics in a CE/EU circular Economy package
  • Uitvoeringsprogramma circulaire economie
  • Plastic Pact NL

Chemische recycling kan van belangrijke toegevoegde waarde zijn om de ambities op gebied van de circulaire economie waar te maken. Ondanks de innovatieve mogelijkheden die er zijn, zijn er ook nog grote uitdagingen. Op dit moment is het proces bijvoorbeeld nog erg kostbaar en energie-intensief, waardoor chemische recycling niet direct leidt tot CO2-winst. 

Kunststof leidingen recyclen

BureauLeiding kijkt met grote interesse naar de ontwikkelingen op gebied van chemische recycling. Een circulaire economie wordt echter niet alleen dichterbij gebracht door nieuwe technieken. Er liggen ook nog grote logistieke uitdagingen om alle geproduceerde leidingen ook daadwerkelijk te kunnen recyclen. Samen met de gebruikers en beheerders van leidingen zetten we er daarom op in om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen om alle leidingen opnieuw te gebruiken.

Kunststof leidingen zijn de ruggengraat van vele industrieën, maar het is onze verantwoordelijkheid om hun impact op het milieu te minimaliseren. Bij BureauLeiding geloven we in de kracht van recycling als een sleutel tot duurzame oplossingen. Naast mechanische recycling kan chemische recycling daarbij oplossingen bieden – Bert van Steeg