De nood is hoog. Maak inzet recyclaat aantrekkelijker

‘Het moet veel aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten en actie vanuit de overheid is daarvoor cruciaal’, aldus het ‘trekkersteam’ Transitieagenda Kunststoffen. Het team is druk bezig met de afronding van het Actieplan Toepassen Recyclaat, wat een antwoord moet geven op de stagnerende afzet van gerecycled plastic. Maar de nood voor actie is hoog. Daarom brengt het team nu al de kernboodschap naar buiten. Van de overheid wordt verwacht dat ze meer circulair gaat inkopen en de inzet van recyclaat met regelgeving ondersteunt.

Actie nodig voor Nederland Circulair 2050

‘Nederland Circulair 2050’ stelt als doel een 100% circulaire Nederlandse economie in 2050. Eerder werd er door PlasticsEurope Nederland al geopperd dat er meer actie nodig is richting deze ambitie. Voor rubber- en kunststoffen is dit nader uitgewerkt in de transitieagenda Kunststoffen en vervolgens vertaald naar projecten. Het actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat heeft als doel om de samenhang tussen de vele initiatieven te borgen, en stuurt tegelijkertijd op de noodzakelijke extra acties om tot een circulaire kunststofketen te komen.

Mede door de aanhoudende lage olieprijs en de corona crisis is er juist een geringere afname van kunststof recyclaat. Dit vraagt om versnelde actie op korte termijn door het gelijktijdig uitvoeren van een pakket van acties waarmee we echt het verschil kunnen maken. We beschrijven de vier categorieën hieronder.

Recyclaat moet aantrekkelijker worden

Volgens het Transitieteam moet het aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten. Ook moet de inzameling en sotering worden geoptimaliseerd en dient grensoverschrijdend transport van recyclaat binnen de Europese Unie gefaciliteerd worden. Een van de aanbeveling dat het Transitieteam doet is het per productgroep bepalen van een haalbaar minimum percentage circulaire grondstoffen.

De rubber-en kunststofindustrie werkt hard aan een duurzaam verantwoord ondernemen en kwalitatief recyclaat. Het is wel van belang dat de overheid de initiatieven ondersteunt door goede afstemming tussen industrie en overheid om zo de milieudoelstellingen te behalen.

Investeringen nodig vanuit de overheid

Om de gezamenlijke ambities waar te maken is samenwerking in de gehele keten noodzakelijk, waarbij ook lastige reststromen met chemische recycling verwerkt kunnen worden tot circulaire grondstoffen. Veel bedrijven zijn bereid om te investeren als er voldoende marktvraag is naar chemische recycling. Voorwaarde is echter wel dat de overheid deze ontwikkelingen ondersteunt en bereid is om noodzakelijke investeringen te doen. Bedrijven hebben vanuit de overheid een lange-termijn perspectief nodig.

Gunstig recyclaat klimaat nodig voor bedrijven

Op dit moment is de vraag naar de inzet van recyclaat nog klein. De overheid moet bedrijven in de industrie stimuleren om recyclaat in te zetten en een klimaat te creëren waar het interessant is om investeringen te doen. Dit betekent ook meer aandacht voor de inzameling en recycling van lang-cyclische producten. Een vernieuwing van de wet- en regelgeving rondom de inzet van recyclaat voor voedselcontactverpakkingen is daarom noodzakelijk.

De kernboodschap van het actieteam is dat het behalen van de doelstellingen voor een circulaire economie volledige ketensamenwerking vereist, waarbij de overheid een actieve rol speelt.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief