Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD)

Dit document is opgesteld door de werkgroep Interpretatie Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie
Drinkwater (IWR-LPD) van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Met als doel
duidelijkheid te verschaffen over hoe de verschillende regels op het gebied van de zorgplichten en
(alternatieve) beheerstechnieken in hun samenhang uitgelegd moeten worden. En ook om helder te maken in
hoeverre vergelijkbare componenten (elementen) als één component in de risicoanalyse kunnen worden
aangemerkt. Dit document beperkt zich daarbij tot de artikelen in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit
en de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, die betrekking hebben op de drie
hierboven genoemde aandachtspunten.
Dit document is bedoeld als basisdocument voor het schrijven van brochures voor verschillende
doelgroepen.

NADERE UITLEG WET- EN REGELGEVING LEGIONELLAPREVENTIE IN DRINK- EN WARM TAPWATER

Veel marktpartijen ervaren de wet- en regelgeving voor legionellapreventie in drink- en warm tapwater als zeer complex. Er zijn vooral veel onduidelijkheden rond:

  • de zorgplichten,  de toepassing van alternatieve beheerstechnieken, en
  • de opsplitsing in componenten van leidingwaterinstallaties bij de risicoanalyse.

Dit document is opgesteld door de werkgroep Interpretatie Wet- en Regelgeving LegionellaPreventie Drinkwater (IWR-LPD) van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL). Met als doel duidelijkheid te verschaffen over hoe de verschillende regels op het gebied van de zorgplichten en (alternatieve) beheerstechnieken in hun samenhang uitgelegd moeten worden. En ook om helder te maken in hoeverre vergelijkbare componenten (elementen) als één component in de risicoanalyse kunnen worden aangemerkt.

Dit document beperkt zich daarbij tot de artikelen in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, die betrekking hebben op de drie hierboven genoemde aandachtspunten.

Dit document is bedoeld als basisdocument voor het schrijven van brochures voor verschillende doelgroepen.

Samenstelling werkgroep IWR-LPD:

Fred Balster (LOPL – adviseur OTAL) Monique Bastmeijer (bestuurslid technische zaken Stichting Veteranenziekte) Eric van der Blom (Uneto-VNI, afdeling Beleid) Bart Jan Kordes (LOPL – Branche Overleg Alternatieve Technieken) Will Scheffer (voorzitter/rapporteur) Brenda van Rijn (Van Rijn Advies, secretaris /co-rapporteur)

Meegelezen en van commentaar voorzien:

Wilfred Reinhold, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Duurzaamheid Frank Oesterholt, KWR Watercycle Research Institute

Titel
WET- EN REGELGEVING LEGIONELLAPREVENTIE IN DRINK- EN WARM TAPWATER
Subtitel
Interpretatiedocument
Publicatie datum
5 maart 2013
Auteur
Werkgroep IWR-LPD
In opdracht van
Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella (LOPL)

Bijlagen

  • interpretatiedocument-iwr-lpd-v-05-7-(5).pdf (639.20kB)