Intentieverklaring tegen stijgende bouwkosten is ondertekend

De oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hebben ertoe geleid dat materialen duurder zijn en moeilijker verkrijgbaar, waardoor projecten in kosten toenemen. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn. Denk hierbij aan de woningbouw, onderhoud en renovatie van infrastructuur en de gebouwde omgeving. Met deze intentieverklaring willen BureauLeiding en de betrokken partijen, zich daarom gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

Samen doorbouwen in onzekere tijden

De intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ is op 31 mei 2022 ondertekend door minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de ontwerp- bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen.

In de verklaring zijn de uitgangspunten vastgelegd over hoe om te gaan met de kostenstijgingen, die het gevolg zijn van de extreme materiaal prijsstijgingen en de leveringsproblemen van het materiaal. Het doel is om de risico’s te verkleinen, de schade te beperken en bouwproductie op gang te houden. Dit op een manier die past voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. We zetten de belangrijkste uitgangspunten op een rij:

  • Financiële risico’s mogen niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers in goed onderling overleg tot afspraken zullen komen, over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
  • Partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
  • Partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.
Minister De Jonge: “Het is van groot belang dat vandaag de intentieverklaring wordt getekend. We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Continuïteit en afspraken

De intentieverklaring bevat vertrekpunten om tot werkbare oplossingen te kunnen komen bij gezamenlijke projecten. Deze oplossingen zullen, afhankelijk van contractvormen en reeds gemaakte afspraken, per project worden bekeken. De verklaring bevat dan ook geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar is erop gericht om per project oplossingen te vinden die, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast, om het project beter uitvoerbaar te maken.

Minister Harbers: “Om te zorgen dat we kunnen blijven reizen naar werk, studie, vrienden en familie moeten we blijven werken aan onze infrastructuur. Wegen moeten onderhouden worden en veel van onze bruggen en viaducten zijn toe aan groot onderhoud of vervanging. Om te zorgen dat het werk aan onze infrastructuur doorgaat, moeten het Rijk en de bouwsector goede afspraken maken over stijgende kosten. Dit doen we voor continuïteit voor de bouwsector en zodat daarmee projecten die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid in Nederland kunnen worden uitgevoerd.”  

Ondersteunende ketenpartners

De intentieverklaring kon alleen maar tot stand komen met de hulp van veel ketenpartners. Onze dank gaat uit naar: Fedet, NVTB, TechniekNL, AFNL, MKB Infra, NOA, NLIngenieurs, BNA, OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, HIBIN, Metaalunie, FME, VMRG, NVPU, Staalfederatie, Bouwen Met Staal, NRK, Bouwend Nederland, Betonhuis, Nederlandse Isolatie Industrie, KNB en Metaal Nederland.

BureauLeiding: “De druk op de ketel is hoog en door middel van deze intentieverklaring, hopen we een bijdrage te kunnen leveren om risico’s en onvoorziene kosten te reduceren. Het is namelijk voor de Nederlandse bouwsector van belang om de continuïteit erin te houden. We zijn blij dat we dit in samenwerking met de andere ketenpartners hebben kunnen realiseren.”

Bekijk hier de volledige intentieverklaring: Samen doorbouwen in onzekere tijden.