EU investeert miljoenen in Nederlandse programma’s voor klimaatadaptatie

In december 2021 heeft de EU een kleine 10 miljoen geïnvesteerd in een Nederlands programma voor klimaatadaptatie. Het bedrag is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCELLERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat zal duren van 2022 tot 2027. Het doel van het zesjarige programma met een totale omvang van 17 miljoen euro, is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA).

De samenwerkende partijen

De betrokken organisaties dragen zelf ruim 7 miljoen euro bij aan het programma. In LIFE-IP NAS werken 22 organisaties samen: ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en, KNMI, Rijkswaterstaat, RIVM en LTO-Noord. De coördinatie ligt in handen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kennisinstellingen Deltares, Stichting CAS en Samen Klimaatbestendig werkten mee aan de totstandkoming van het programma.

Sponge city

De Europese Unie heeft ook subsidies aan vier andere Nederlandse projecten toegekend voor een totaalbedrag van ruim 7 miljoen. LIFE COOL SQUARE is een van deze projecten waar de stad Groningen mee betrokken is. De gemeente Groningen ontvangt 1 miljoen euro van de Europese Unie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van het Damsterplein. Hierbij wordt het concept van ‘sponge city’ gevolgd: ondoordringbare bestrating wordt verwijderd, regenwater opgevangen voor hergebruik en de druk op het rioleringssysteem tijdens hevige neerslag verminderd. Het projectteam wil met het ondernemen van deze activiteiten extreme droogte en overstromingen voorkomen. Ook worden hiermee de stedelijke hitte-eilandeffecten en negatieve gezondheidseffecten voor bewoners in de directe omgeving verminderd. De gemeente Groningen zet verder inheemse planten en bomen neer op het plein. 

Wadi aanleggen

Steeds vaker hebben steden in Nederland te maken met wateroverlast door hevige regenbuien, of met watertekorten door lange periodes van droogte. De vraag naar duurzame oplossingen in het kader van klimaatadaptatie die deze problemen kunnen aanpakken, neemt dan ook toe. Een oplossing kan bijvoorbeeld het aanleggen van een wadi zijn: een beplante greppel met doorlatende bodem. Deze zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien water wordt opgevangen en bij periodes van droogte water juist wordt vastgehouden. De voordelen die ze met zich meebrengen zijn dus een hoger waterbergend vermogen, maar ook een verhoging van de biodiversiteit en een mooiere aanblik.

Infiltratiekratten

Ook wordt gekeken naar infiltratiekratten als duurzame oplossing voor het extreme weer. Deze kunststof kratten vormen een ondergrondse opslagruimte voor regenwater. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater vertraagd weg in de bodem. Deze kratten nemen bovengronds geen ruimte in en hebben veelal een grotere opslagcapaciteit dan regenwateropslag boven de grond. Één van onze leden biedt deze oplossing aan en draagt, met behulp van zulke geavanceerde regenwateropvang en -afvoersystemen, bij aan een duurzame leefomgeving.

Circulair in 2050

Het opbouwen van een schonere en circulaire economie waarin producten worden hergebruikt en gerecycled, is een prioriteit voor de EU en het LIFE-programma zal daarin een belangrijke rol spelen. Het programma ondersteunt de overgang naar schone energie en werkt samen met andere EU-programma’s aan de Europese doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Het heeft ook tot doel de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen.