Akkoord over inhoud vernieuwing Drinkwaterrichtlijn

Het Europees Parlement heeft 15 december een akkoord bereikt over de Drinkwaterrichtlijn en een resolutie aangenomen die eist dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) correct wordt uitgevoerd. Hierbij geldt nog wel een omzettingstermijn van twee jaar, daarna zijn de nieuwe regels van de Drinkwaterrichtlijn van toepassing.

Europees Parlement bereikt akkoord over nieuwe Drinkwaterrichtlijn

Een jaar geleden werd er al een akkoord bereikt in het Europees Parlement dat de Drinkwaterrichtlijn herzien moest worden. Op 15 december is nu ook een akkoord op de wijzigingen van deze Drinkwaterrichtlijn dat nog stamt uit 1998. De nieuwe Drinkwaterrichtlijn scherpt de maximumgrenzen voor bepaalde verontreinigende stoffen aan, zoals lood en schadelijke bacteriën. Met de richtlijn worden de lidstaten verplicht om de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen te verbeteren of in stand te houden, en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

Door consumptie van leidingwater aan te moedigen, hoopt het Europees Parlement ook plastic zwerfafval te verminderen. Als Europeanen namelijk meer leidingwater drinken, komen er volgens de Europarlementariërs vanzelf minder plastic flesjes in het milieu terecht. De richtlijn moet veiliger drinkwater bieden voor alle Europeanen. 

Drinkwaterrichtlijn: succes komt aan op uitvoering

De helft van de waterlichamen in de Europese Unie is nog steeds niet in goede staat. Dit is volgens het Europees Parlement voornamelijk te wijten aan onvoldoende financiering, trage uitvoeringen en nog onvoldoende handhaving. Het is daarom nu de eerste keer dat integrale maatregelen worden ingezet om de drinkwater schoner te maken. TEPPFA spoort de Europese Commissie en alle lidstaten aan om de nieuwe Drinkwaterrichtlijn effectief in te zetten. Een gedeeld Europees systeem moet ervoor zorgen dat een consistente kwaliteit wordt geleverd van producten die in contact staan met drinkwater.

Eerder deze maand vroegen Nederlandse drinkwaterbedrijven ook om meer ruimte te investeren in robuustere drinkwatersystemen. Op dit moment wordt die ruimte beperkt door de Weighted Average Cost of Capital (WACC) en dreigt de kwaliteit en kwantiteit van drinkwater in de toekomst in gevaar te komen.

Het succes van de Europese Drinkwaterrichtlijn hangt echter af van de invulling van verschillende uitvoeringsbesluiten, de vertaling naar nationale wetgeving en de uiteindelijke uitvoering in de praktijk. Grote winstpunten zijn de verbeterde afstemming met de Kaderrichtlijn Water en het vastleggen van minimum vereisten voor materialen, producten en chemicaliën die in contact komen met drinkwater.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief