Algemene voorwaarden BureauLeiding

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten van koop of huur of tot het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten van diensten door BureauLeiding en de opdrachtgever hierna te noemen gebruiker. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen. De transporteur is volledig verantwoordelijk voor het transport van de containers. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de gebruiker gelden alleen indien deze schriftelijk door BureauLeiding bevestigd zijn.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze aanbiedingen zijn tot 30 dagen na de aanbiedingsdatum geldig. Onvoorziene prijswijzigingen buiten de invloed van BureauLeiding worden terstond aan de gebruiker gemeld en doorberekend.

3. Prijsstelling en betalingscondities

Alle prijzen worden vermeld in Euro, zijn netto exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Alle betalingen aan BureauLeiding dienen binnen 15 dagen na factuurdatum netto te zijn voldaan. Eventuele afwijkende betalingscondities zijn alleen van toepassing indien door BureauLeiding schriftelijk bevestigd. In geval van niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten tot de betaling is ontvangen. Indien de gebruiker met enige betaling achter is worden alle door hem aan ons te betalen bedragen terstond opeisbaar, ook indien de betalingstermijn van een of meerdere sommen nog niet verstreken is. Indien de betaling niet op de gestelde termijn is voldaan is de gebruiker met ingang van die datum, rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Indien na niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het totaal bedrag van de vordering verhoogd met de vermelde rente, met 15% incassokosten, alsmede met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor zover zij door ons betaald of verschuldigd zijn.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De gebruiker blijft eigenaar van het aangeboden afval tot acceptatie bij de verwerkingslocatie. De aansprakelijkheid van de transporteur is geregeld in zijn voorwaarden. BureauLeiding is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of kosten geleden door de gebruiker of door derden. BureauLeiding is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de transporteur of de verhuurder van de containers en is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de lading van de containers. Gebruiker is gehouden BureauLeiding te vrijwaren met betrekking tot aanspraken van derden. Voorzover BureauLeiding aansprakelijk kan worden gesteld zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het door BureauLeiding gefactureerde bedrag in de periode van zes maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidstelling.

5. Annulering of wijziging

Annuleert of wijzigt gebruiker een opdracht dan is hij gehouden alle door BureauLeiding en derden gemaakte en te maken kosten te vergoeden, ongeacht ons recht op schadevergoeding. In geval van in gebreke blijven van de gebruiker bij de nakoming van enige jegens ons aangegane verplichting, alsook bij aanvragen van surcéance van betaling, faillissement of onder curatele stelling en wanneer gebruiker overlijdt, in liquidatie treedt of zijn onderneming wordt ontbonden, is BureauLeiding gerechtigd om lopende overeenkomsten voor zover niet uitgevoerd te annuleren zonder voorafgaande in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst. In voornoemde gevallen worden alle vorderingen terstond opeisbaar. De gebruiker is gehouden alle door BureauLeiding en derden gemaakte of te maken kosten te vergoeden ongeacht ons recht op schadevergoeding. BureauLeiding is gerechtigd vergoeding te vorderen voor schade die BureauLeiding lijdt. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de opeisbare vorderingen met een minimum van € 200,=. Tevens is BureauLeiding gerechtigd de bedragen die BureauLeiding aan gebruiker verschuldigd is terstond te verrekenen met alle opeisbare vorderingen.

6. Rechten en verplichtingen

De gebruiker zal steeds alle medewerking verlenen ondermeer door: het tijdig verschaffend van nuttige of noodzakelijke informatie, het beschikbaar stellen van apparatuur en toegang tot terreinen ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden. Indien de werkzaamheden hierdoor niet tijdig kunnen worden uitgevoerd zullen de kosten aan de gebruiker worden doorberekend. BureauLeiding houdt zich het recht voor om werkzaamheden uit te besteden aan een onderaannemer en deze mag daarbij, voorzover deze algemene voorwaarden daarin niet voorzien, zijn eigen algemene voorwaarden toepassen. Partijen zullen indien daarom wordt gevraagd een vaste contactpersoon aanwijzen die namens de partij kan optreden. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst de noodzakelijke apparatuur of informatie niet tijdig beschikbaar is, zullen partijen elkaar in zo vroeg mogelijk stadium informeren. Eventuele opschorting van werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld.

7. Slotbepaling

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en BureauLeiding is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van deze voorwaarden, met BureauLeiding gesloten overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie, indien niet tot onderlinge overeenstemming is gekomen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Indien delen van deze voorwaarden nietig worden verklaard behoudt het resterende deel haar geldigheid. Dit artikel laat onverlet het recht om (conservatoir) beslag te leggen en in spoedeisende gevallen de president in kort geding in te schakelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40532168.

1 januari 2005